Oktatás

AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ALAPELVEI, CÉLJAI

Alapelveink

 • Nevelőmunkánk középpontjában a szeretet, a feltétel nélküli elfogadás áll, erre neveljük tanulóinkat is.
 • Pozitív, érzelmekben gazdag iskolai légkört teremtünk, amelyben gyermek és felnőtt egyaránt jól érzi magát, ahol az emberi értékek mind teljesebb kibontakozása valósulhat meg.
 • A legfőbb érték és lehetőség a gyermekek formálódó és formálásra váró személyisége. Fontosnak tartjuk, hogy az értelmi képességek fejlesztése mellett hangsúlyt kapjon a sokszínű, személyiséget gazdagító érzelmi, erkölcsi nevelés.
 • Gazdag tevékenységrendszert kínálunk, amelyben minden gyermek valamilyen téren sikerhez jut. Önbizalmat építünk, hogy az ismeret elsajátítása, a tanulás élményforrást, a felfedezés örömét jelentse a gyermekek számára. Minden gyermekben a jót keressük, arra építünk. Az egyéni képességekhez igazodó differenciált készségfejlesztést – a korrekciós és terápiás eszközök, eljárások alkalmazását az oktatás egész folyamatában – az iskoláztatás tartama alatt mindvégig érvényesítjük.
 • Differenciáltan alkalmazott tananyag és pedagógiai eljárásrendszerrel felzárkóztatjuk a lemaradókat, fejlesztjük a jobbakat.
 • Fontosnak tartjuk, hogy sok pozitív élmény érje a gyermekeket, hogy életterük, az iskola kellemes, barátságos esztétikus legyen. Változatos, élménydús iskolai életről, a szabadidő hasznos és tartalmas megszervezéséről gondoskodunk.
 • Munkánkban nagy hangsúlyt helyezünk a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés esélyének növelésére.
 • Megváltozott társadalmi – gazdasági – pedagógiai környezet kívánalmaival összhangban szükségesnek tartjuk az együttnevelés megvalósítását.

 Értékrendünk

Az eddigi munkánk során megfogalmaztunk néhány olyan alapértéket, amelyeket a jövőben is szeretnénk közvetíteni:

 • emberiesség, szeretet
 • tolerancia, önfegyelem
 • őszinteség, bizalom
 • egymás tisztelete
 • segítőkészség
 • becsületesség

 Kiemelt céljaink

 • A gyógypedagógiai ellátás keretében biztosítjuk a sérült gyermekek különleges gondozási szükségletéből adódó iskolai nevelését-oktatását, fejlesztő felkészítését, felzárkóztatását, tehetséggondozását.
 • A tanulók életkorának, állapotának figyelembe vételével juttassuk el őket egyéni képességeik maximumára.
 • Az oktatás keretében felkészítjük diákjainkat az eredményes szocializációra, pályaválasztásra, az önálló életvitelre.

Az intézmény  működési területe:   Elsősorban Gödöllő, másodsorban a tankerülethez tartozó települések.

Intézményünk 12 évfolyamos, gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény. Egymásra épülő képzésekkel biztosítjuk az enyhe és középsúlyos fokban értelmileg sérült, valamint az értelmi sérüléshez társuló autizmussal élő tanulók általános és középfokú iskolai nevelését-oktatását.

Tanulóink a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budapesti Tagintézménye Szakértői Bizottságainak javaslatai alapján kerülnek beiskolázásra. Ennek értelmében intézményünk tanulólétszáma a mindenkori áthelyezés függvénye.

Pedagógiai munkánk tartalmát – így pedagógiai programunkat, helyi tantervünket is – alapvetően meghatározza az a tény, hogy sajátos nevelési igényű (értelmileg sérült) tanulókat nevelünk és oktatunk. Ennek értelmében gyógypedagógiai ellátás keretében biztosítjuk a tanulók iskolai nevelését, oktatását, fejlesztő felkészítését.

Vállaljuk az ügyeletek, szakkörök, sportkörök, nyári táborok megszervezését. Egyéni fejlesztő foglakozásokat, logopédiai, gyógytestnevelői, iskolaorvosi, védőnői szolgáltatást, hitoktatást biztosítunk. Gondoskodunk a tanulók étkeztetéséről is. Intézményünk nevelőtestülete 1994-ben létrehozta a Montágh Imre Sérült Gyermekekért Alapítványt, amely támogatást nyújt az intézmény célkitűzéseinek megvalósításához, a gyermekek szabadidős programjaihoz, táborozásához.

Az iskola kapcsolatai

Köznevelés-irányítás és szervezés intézményeivel való kapcsolatok

 • Dunakeszi Tankerületi Központ (fenntartó, munkáltató 2016. szeptember 1-től)
 • Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal

Köznevelésben működő szakmai-társadalmi szervezetekkel való kapcsolat

 • Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok
 • Tormay Károly Egészségügyi Központ
 • Alapszolgáltatási Központok (járás területén)
 • Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat
 • Közigazgatási és Szociális Iroda (Polgármesteri Hivatal Gödöllő)

Köznevelési intézményekkel való kapcsolat

 • A megyében működő sérült gyermekeket nevelő-oktató intézmények
 • A város óvodái
 • A város iskolái
 • Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolák

Nem köznevelési intézményekkel való kapcsolat

 • Gödöllő Város Önkormányzata
 • MATE Gödöllő, Egyetemi kertészet
 • A helyi művelődési intézmények: Művészetek Háza, Könyvtár, Királyi Kastély, mozi, Múzeum
 • Gödöllői Rendőrkapitányság
 • Gödöllő Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye: Nefelejcs Napközi
 • Tessedik Sámuel Evangélikus Szeretetszolgálat Alapszolgáltatási Központ
 • Gödöllői Kutyasport Egyesület
 • Patrónusház
 • Máriabesnyői Római Katolikus Plébánia
 • Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft.

Támogatóink

 • Magánszemélyek, cégek, egyesületek

Kapcsolat a szülőkkel

A gyermekek fejlesztése érdekében nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy a szülőkkel a legoptimálisabb kapcsolatot alakítsuk ki.

Azt valljuk, hogy egységes nevelési, oktatási ráhatások hozhatnak eredményt a gyerekek neveltségi szintjének fejlődésében, ismereteik gazdagodásában. Ez kiemelten fontos a sérült gyermekek esetében.

A szülőkkel való kapcsolattartás több formáját alkalmazzuk. Folyamatos kommunikációval, fogadóórával, nyílt tanítási órákkal próbáljuk a szülőket bevonni a „közös munkába”.

Az iskolánk ünnepségein /évnyitó, anyák napja, évzáró, Montágh Nap/ részt vehetnek a szülők is.