Gyermek és ifjúságvédelem

Alaptevékenységek:

A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység áthatja az iskolai élet egészét. A nevelő – oktató munkánk mindennapjaiban, a gyermekkel töltött minden mozzanatban érvényesül azzal a céllal, hogy biztosítsa a gyermekeket megillető jogok érvényesülését, a rászorulók esetében védő-óvó intézkedéseket tegyen, fokozott figyelemmel kísérje a veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű gyermekek életét.

Buy deca durabolin bodybuilding steroids steroids for sale australia joint injury bodybuilding treatment.

A gyermek- és ifjúságvédelem fő feladata, hogy megelőzze, elhárítsa és enyhítse a gyermek egészséges testi- és személyiségfejlődését gátló tényezőket.

A gyermek- és ifjúságvédelmi munka kiindulópontja a felderítés, az okok feltárása, kezelése. Fontos, hogy a felderítés után a jelzés időben kerüljön a megfelelő segítő szervezethez.

A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység a gyermekek életkori szakaszai szerint eltérő.

Bevezető, kezdő szakasz

 • tanulók elemi szükségleteinek ellátása a családban (élelem, ruházat, tanszer, pihenés, stb.).
 • a tanuló egészséges fejlődéséhez szükséges nevelési légkör biztosítása és a testi, lelki épségének megóvása a családon belül és a családon kívül,
 • a tanuló egészségi állapotának figyelemmel kísérése, rendszeres ellátás biztosítása az iskolaorvosi szolgálaton keresztül, az iskolafogászati rendelésekkel, a szakorvosi ellátás (szemészet, fülészet, ortopédia, stb.) és segédeszköz hozzáférhetősége igény szerint,
 • a tanuló intézményes ellátása, az iskola valamennyi szolgáltatásának biztosítása (ügyelet, étkezés, fejlesztő foglalkozás, felzárkóztatás, stb.) a tanuló igénye szerint,
 • a család szociális és anyagi helyzetének megfelelően a különféle támogatások (pénzbeli és természetbeni) felkutatása, információ nyújtása, a hozzájutás segítése, valamint tanácsadás,
 • segítségnyújtás a kultúrált szabadidő eltöltéséhez, az életkoruknak, fejlettségüknek megfelelő rendezvényeken történő részvételhez,
 • biztosítani a nyári tábort, ehhez anyagi támogatást keresni,
 • a gyermekeket veszélyeztető helyzetben gyors és hatékony intézkedést tenni,
 • folyamatosan ellenőrizni a tanulók eredményeit, a rendszeres iskolába járást, szükség esetén eljárást kezdeményezni,
 • a szociális hátrányokkal küzdő gyermekeknek segítséget nyújtani a hátrányaik csökkentése érdekében, a szabályok, a normák elfogadása érdekében.

Alapozó, fejlesztő szakasz

 • a tanuló erkölcsi, érzelmi, értelmi fejlődését szolgáló családi minta, érzelmi kötődés, törődés figyelemmel kísérése,
 • a tanuló kortárs csoporttal való kapcsolatának nyomon követése,
 • a gyermek egészségére káros anyagok, szerek használatára, fejlődésére káros életmódra fokozott odafigyelés,
 • a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók otthoni életformájának, és ellátásának nyomon követése és ellenőrzése,
 • a rendszeres iskolába járás elérése, a tanulmányai befejezése, a pályaválasztás és beiskolázás érdekében,
 • a család szociális és anyagi helyzetének megfelelően a különféle támogatások (pénzbeli és természetbeni) felkutatása, információ nyújtása, a hozzájutás segítése, valamint tanácsadás,
 • életkorának, fejlettségének megfelelő kulturális programokra mozgósítani,
 • nyári tábort szervezni és ehhez anyagi támogatást keresni, folyamatos, őszinte érzelmi kötődést biztosítani, amelyben problémáit nyíltan feltárhatja.
 • folyamatos, őszinte érzelmi kötődést biztosítani, amelyben problémáit nyíltan feltárhatja.

Alkalmazott módszerek:

 • többszöri családlátogatás, nevelési segítség, tanácsadás,
 • a Családsegítő Szolgálat szolgáltatásainak igénybevételére javaslat,
 • a Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásainak igénybevételére javaslat,
 • javaslat a gyermek ideggondozói, gyermekpszichiátria vizsgálatra,
 • segélykérelem kezdeményezése, illetve kérelem véleményezése,
 • javaslat a gyermek védelembe vételére,
 • kezdeményezés a gyermek gyermekvédelmi gondoskodásba vételére,
 • a gyermek súlyos bántalmazása, abúzus gyanúja esetén rendőrségi feljelentés,
 • fejlesztő csoport létrehozása,
 • egyéni fejlesztés.

Intézményünk megbízott gyermekvédelmi felelőse:
Boda Anita igazgató helyettes – Szakiskola vezető

Gyermekvédelmi kapcsolataink:
FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel út 4.

Polgármesteri Hivatal Közigazgatási és Szociális Iroda
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.