A múlt és a jelen

Az 1960-as években az értelmi fogyatékos gyermekek oktatása az Imre utcai általános iskola mellett működő összevont osztályokban  történt. 1972 szeptemberére szerveződött a városban önállóan  működő Kisegítő iskola, évfolyamonként 1-1 osztállyal.  Az iskola a Gábor Áron utca 10-ben kapott helyet. Az intézmény feladatkörébe tartozott- az oktató-nevelő munka mellett a városi és a járási iskolaérettségi vizsgálatok lebonyolítása, a végzett tanulók utógondozása és munkába állásuk megkönnyítése.

1973 novemberében indult a Kisegítő iskola irányításával a városi logopédiai munka, majd megalakult a Nevelési Tanácsadó, szintén az iskola intézményeként. Az iskolához tartozott 12 általános iskola mellett működő 26 kihelyezett kisegítő osztály. A körzeti osztályok szakmai irányítása és felügyelete is az iskola feladatkörébe tartozott. Az 1975/76-os tanévben a tanulók létszáma 153, a tantestület létszáma 18 fő volt. Az intézményben váltott műszakú oktatás folyt. Kihelyezett osztályaink voltak a Petőfi téren és Királytelepen is. 1978/79-es tanévben a Gödöllői Városi Tanács jóváhagyásával indult a Kisegítő Továbbképző Tagozat. Iskolánk tanulói jelentős eredményeket értek el megyei, országos sport és kulturális rendezvényeken.  Gödöllő adott otthont az évente megrendezett megyei atlétikai versenyeknek. Az Országos Gyermekszínjátszó Találkozót iskolánk hívta létre 1985-ben.

1985-ben költöztünk Királytelepre. Itt már egy kb. 100 éves épületben eddig is iskola működött, ezt egészítették ki egy új épületszárnnyal.

1986-tól 1997-ig  követőiskolaként vállaltuk fel a Nyelvi, irodalmi és kommunikációs programot. A tanítás során szerzett tapasztalataink tették szükségessé a NYIK program adaptálását a hátrányos helyzetű, lemaradó, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek számára. (Az 1-6.osztályra adaptált NYIK  program a választható Pedagógiai program részét képezi.)

A 2008. 02. 28-án készült Alapító Okirat iskolánkat 4 típusú gyógypedagógiai  nevelési- oktatási intézményként határozta meg:

  • általános iskola
  • előkészítő szakiskola
  • speciális szakiskola
  • készségfejlesztő szakiskola.

Az intézmény alaptevékenységébe sorolta a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók összevont tanulócsoportban történő általános iskolai fejlesztését és készségfejlesztő speciális szakiskolai oktatását.

2010. május 11-én kiadott új Alapító Okiratunk tovább bővítette tevékenységeinket és az ellátott gyermekek körét. Ekkortól intézményünk neve: Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény lett. Kollégáink már nemcsak az iskolánkban láttak el fejlesztő feladatokat, hanem Gödöllő város azon közoktatási intézményeiben is, amelyek integráltan oktattak sajátos nevelési igényű gyermekeket. 2013-ban állami fenntartásba került az intézmény. 2015-től az EGYMI-re jellemző tevékenységet nem folytatunk. Jelenlegi fenntartónk a Dunakeszi Tankerületi Központ.

Az iskola életének, tevékenységének rövid bemutatása

Intézményünkben a fogyatékosság jellegének megfelelő programok alapján gondoskodunk a tankötelezettség teljesítéséről, a társadalmi együttéléshez, a munkavégzéshez, a továbbtanuláshoz, illetve a további fejlesztéshez szükséges alapvető képességek, ismeretek, neveltségi szint kialakításáról.

A tanulók differenciáltan, szükségleteiknek megfelelően részesülnek egyéni korrekcióban és korrigáló speciális fejlesztésben.

Intézményünk gazdag hagyományrendszerrel működik, bensőséges, színvonalas házi ünnepségek teszik színesebbé életünket.

Nagy gondot fordítunk a környezeti nevelésre, a megfelelő környezeti kultúra kialakítására. Az alsó tagozattól kezdődően kiemelten kezeljük az egészséges életmódra nevelést. Tanulóink rendszeresen részt vesznek iskolai és iskolán kívüli sportrendezvényeken.

Diákönkormányzatunk részt vesz az iskolai életben, a programok szervezésében. Ezek erősítik a tanulókban az iskolához tartozás érzését.

Gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenységgel megtesszük a szükséges védő, óvó intézkedéseket.

A tantestület elkötelezett, igényes szakmai munkára törekvő. Munkaközösségek segítik a hatékonyabb  munkavégzést.