Szakképzés

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok a következők:

– Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam)
– Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
– Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon

Iskolánkban két iskolatípus működik:
–  Szakiskola
– Készségfejlesztő Iskola

A  Szakiskola célja, a gyógypedagógiai alapfokú nevelő-oktató munka eredményeire támaszkodva a gyakorlati képzésben résztvevő gazdálkodó szervezetekkel együttműködve nyújtson differenciált segítséget a szakma tanulásához, a társadalmi beilleszkedéshez, a felnőtt életre felkészüléshez, ezzel tegye képessé a fiatalokat arra, hogy társadalmunk rendezett életvitelű, eredményesen dolgozó tagjaivá váljanak.
A  szakiskolában tanulásban akadályozott  8. végzett tanulók oktatása, képzése folyik. A képzésbe belépő tanulók nagyon eltérőek képességeik, készségeik fejlettségi szintje tekintetében. A tanulási helyzetet nehezítő tényező: a motiváltság hiánya, a kognitív képességek gyengesége, a személyiség fejlődés alacsonyabb szintje, szociális éretlenség. Jelentős eltérés mutatkozik a tanulók szociokulturális hátterében is, jelentős a hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók aránya.

A  szakiskola három évfolyamos:

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó  szakiskolánk egy kötelező 9/E jelű előkészítő évfolyamból, és arra épülő két évfolyamos (9-10. évfolyam) OKJ szerinti részszakképesítés oktatását célul kitűző szakaszból épül fel.
A munkába állást, életkezdést elősegítő választható szakmánk:

• Parkgondozó

Tanulóink a 10. évfolyam sikeres elvégzése után, szakmai elméleti- és gyakorlati vizsgát tesznek vizsgabizottság előtt.

A Készségfejlesztő Iskola az értelmileg akadályozott, középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók részére biztosítja az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő, egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását.

A készségfejlesztő iskolai képzés felépítése:
Képzési idő: 4 év

1. Előkészítő szakasz: kétéves időtartamú (9-10.évfolyam)
Szakmai orientációs szakasz.
Célja: a munkaszocializációs képességeinek kialakítása, felkészítés a készségfejlesztő
speciális szakiskola szakképző évfolyamán elsajátítandó szakmatanulásra.
Az 9. és 10. évfolyamon az általános ismeretet megalapozó nevelés-oktatás, továbbá szakmaorientáció, szakmai előkészítő ismeretek oktatása folyik. A szakmai előkészítő ismeretek oktatásánál lényeges szempont, hogy a fiatal lehetőséget kapjon arra, hogy betekintsen a szakmák rendszerébe és kedvet kapjon a későbbi szakmai tevékenységek elsajátításához. Megkedvelje a képességeihez mért, választott szakmát, fizikálisan erősödjön, állóképessége, koncentrálóképessége növekedjen.
Különösen hangsúlyozni kell testedzését, manuális képességeinek fejlesztését. Ennek érdekében tanórán kívüli elfoglaltságokkal megvalósítjuk a mindennapos testedzést. A készségtárgyak témaköreiben azokra a területekre fektetünk hangsúlyt, ahol a manuális készségfejlesztés a cél.

2. Szakképző évfolyam: kétéves időtartamú (11-12. évfolyam)
Szakmai – gyakorlati képzés folyik.
A munkába állást, életkezdést elősegítő választható szakmánk:
• Parkgondozó

Tanulóink a 12. évfolyam sikeres elvégzése után, szakmai elméleti- és gyakorlati vizsgát tesznek vizsgabizottság előtt. A sikeres vizsgát követően Speciális Szakiskolai Vizsga Bizonyítványt kapnak, a következő bejegyzéssel:
(szakma megnevezése) jellegű munkába álláshoz és életkezdéshez szükséges ismeretek megszerzését tanúsítja életkezdéshez való felkészülés keretében